Uchwała Nr 2/2014
O przyjęciu statutu Stowarzyszenia    

  Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 18 września  2014 r postanawiają zaakceptować i przyjąć statut Stowarzyszenia  " Chór gminno – parafialny  CONTINUO w  Pępowie” 
  Załącznik do uchwały – statut Stowarzyszenia w treści przyjętej w dniu  18 września 2014 r.
  Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.  Za uchwałą głosowało 31 osób.
       Protokolantka  zebrania                                           Przewodniczący  zebrania
         /-/ Marta Matuszak                                                    /-/ Leszek Żelazny
S t a t u t
Stowarzyszenia„Chór Gminno – Parafialny
CONTINUO
w Pępowie”
Pępowo, 2014 rROZDZIAŁ I 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1
1.    Stowarzyszenie nosi nazwę " Chór gminno – parafialny  CONTINUO w Pępowie”.
2.    Terenem działania  Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pępowo.
4.    Stowarzyszenie  opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
5.    Stowarzyszenie  może należeć do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń                          i organizacji o podobnym profilu działalności. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu  z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów.
§ 2
1.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną – może zbywać i nabywać majątek nieruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, pozywać i być pozywane.
2.    Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.§ 3
1.    Stowarzyszenie  używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2.    Stowarzyszenie może posiadać sztandar.ROZDZIAŁ II    CELE  I   SPOSOBY  REALIZACJI § 4
1.    Celem  Stowarzyszenia  jest w szczególności:
  1) tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej na obszarze Polski  a zwłaszcza na
            terenie gminy Pępowo
2)    popularyzowanie twórczości muzycznej w Polsce i za granicą
3)    społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia  mieszkańców gminy
4)    kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków.
2.    Stowarzyszenie  realizuje swoje cele  poprzez:
1)    dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświęcać swój czas na rzecz śpiewu chóralnego,
2)    inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów i zjazdów z udziałem chórów i innych zespołów muzycznych,
3)    współpracę z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami kultury na terenie kraju,
4)    współpracę z polonijnym ruchem muzycznym za granicą,
5)    inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności
6)    promocja gminy 
§ 5
1.    Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie określonym celami Stowarzyszenia.
2.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków.ROZDZIAŁ IIICZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI§ 6
1.    Członkami  Stowarzyszenia  mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.    Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem  Stowarzyszenia.
3.    Członkowie  Stowarzyszenia  dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
4.    Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, gotowa brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia  poprzez:
1) czynną działalność artystyczną i organizatorską w ramach  Stowarzyszenia,
2) wykonywanie zadań wynikających z postanowień i uchwał władz  Stowarzyszenia .
5.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób stała się godna tego wyróżnienia.
7.    Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
§ 7
Sposób nabywania członkostwa
1.    Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto pisemnie wyrazi taką chęć i uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2.    Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek w ciągu 30 dni rozpatrzyć wniosek i poinformować o swej decyzji zainteresowanego.
§ 8
1.    Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1)    czynnego i biernego prawa wyborczego
2)    uczestniczenia w zebraniach, konferencjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia
3)    zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
4)    korzystania z świadczeń i pomocy Stowarzyszenia zgodnym z profilem działalności,
5)    noszenia odznaki organizacyjnej,
6)    zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
2.    Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 8 pkt. 2 do 6.
3.    Członek wspierający  i honorowy ma prawo brać udział  - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.§ 9
1.    Członkowie zwyczajni są zobowiązani do :
1)    wykazywania  aktywności  w społecznej działalności  Stowarzyszenia,
2)    realizowania  postanowień  i uchwał władz  Stowarzyszenia
3)    regularnego opłacania składek  członkowskich.
2.    Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3.    Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.§ 10
1.    Utrata członkostwa następuje w wyniku zaprzestania działalności artystycznej lub
     organizatorskiej w  Stowarzyszeniu , w razie:
     1) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu składek
         członkowskich i innych zobowiązań,
     2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
     3) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego
         karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych , 
     4) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę
         Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która
         członkostwo nadała.
2.  Skreślenie z listy członków może nastąpić gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form
     pracy określonej w statucie lub nie opłaca składek, pomimo trzykrotnego upomnienia.
3.  Usunięcie ze Stowarzyszenia  może nastąpić gdy członek naruszył postanowienia statutu
     albo niespołecznym lub niezgodnym z zasadami Stowarzyszenia działaniem, podważył
     jego dobre imię. Odpowiednią uchwałę podejmuje Walne Zebranie Członków.ROZDZIAŁ IV 
 
WŁADZE STOWARZYSZENIA , TRYB DOKONYWANIA WYBORU   I KOMPETENCJE ORGANÓWWładzami  Stowarzyszenia  są:
1.  Walne Zebranie Członków
2.  Zarząd
3.  Komisja Rewizyjna§ 11
1.    Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata,  a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym,  zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego
2.    Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. § 12
W przypadku  gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, poprzez głosowanie. W tym trybie można powołać maksymalnie do połowy składu pochodzącego z wyboru.§ 13
1.    Najwyższą władzą  Stowarzyszenia  jest Walne Zebranie Członków.
2.    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
     1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
     2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3.  O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni
     przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
     obecności:
     1) w pierwszym terminie - 1/2 liczby uprawnionych członków do głosowania,
     2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego
         terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
5.  Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
6.  Sprawozdawcze Walne zebrania Członków zwołuje się raz w roku.
7.  Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie przewodniczący i dwaj
      sekretarze. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują
      przewodniczący i sekretarze zebrania.
8.   Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
      członków i powołanych na nim komisji.
9.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w
      szczególnie uzasadnionych przypadkach.
10. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
      1) z własnej inicjatywy
      2) na żądanie komisji rewizyjnej
      3) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
11. W przypadkach określonych w ust.10 pkt.2 i 3 Nadzwyczajne Zebranie Członków winno
       być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego
       wniosku zarządowi.
12.  Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
13.  Do wprowadzania dodatkowych punktów zebrania uprawnione jest prezydium.§ 14
Do kompetencji  Walnego Zebrania Członków należy:
      1) uchwalanie statutu i jego zmian,
      2) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
      3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
      4) uchwalanie budżetu
      5) wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
      6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
      7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od
          tych składek i świadczeń,
      8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
           lub przez jego władze,
      9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
    10) zatwierdzanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
    11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego  Stowarzyszenia,
    12) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
    13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
    14) powołanie komisji do załatwiania określonych spraw,
    15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.ZARZĄD§ 15
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności  Stowarzyszenia  zgodnie z uchwałami Walnego
    Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
    Zebraniem Członków.
2. Zarząd  Stowarzyszenia  składa się z  5 członków wybranych przez Walne zebranie
    Członków.
§ 16
1.    Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
2.  Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona dwóch v-ce prezesów,
     skarbnika i sekretarza.
3.  Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku.
5.  Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
     zwykłą większością głosów.
6.  Zarząd jest zdolny do podjęcia uchwał w sprawach należących do jego kompetencji w
     obecności co najmniej połowy swych członków, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu
     zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad na 3 dni przed datą zebrania.
7.  Zebrania Zarządu są protokołowane. protokół podpisują przewodniczący zebrania i
      protokólant.
8.  Od uchwał Zarządu przysługuje zainteresowanym odwołanie do Walnego Zebrania
     Członków.
9.  W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący lub
     członek Komisji Rewizyjnej, zaproszony ekspert lub inna zaproszona osoba.§ 17
Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo - finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.§ 18
1.    Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz podpisywania umów             i zobowiązań w jego imieniu, a także udzielania pełnomocnictwa jest wymagane
     współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie: prezesa i jednego z v-ce prezesów,
     prezesa lub jednego z vice prezesów łącznie ze skarbnikiem.
2.  Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu
     samodzielnie.
§ 19
Do zakresu działania Zarządu należy:
1)    reprezentowanie  stowarzyszenia ,
2)    kierowanie pracami  Stowarzyszenia  i zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
3)    wykonywanie uchwał Walnych Zebrań Członków  Stowarzyszenia,
4)    zarządzanie majątkiem  Stowarzyszenia  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5)    opracowywanie planów pracy, preliminarza wydatków i dochodów i prawidłowe ich
           wykonywanie,
6)    przedkładanie sprawozdań z działalności  Stowarzyszenia,
7)    powoływanie dyrygenta i współdziałanie z nim dla stwarzania warunków prawidłowej  pracy  Stowarzyszenia,
8)    organizacja koncertów, imprez, odczytów, wycieczek, obozów szkoleniowo- wypoczynkowych i innych form rozrywek kulturalnych,
9)    podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
10)     prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11)    wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
            Stowarzyszenia,
12)    opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym Zebraniu członków,
13)    występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał 
            i regulaminów.
§ 20
Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany zawiadomić każdorazowo sąd rejestrowy oraz organ nadzorujący o zmianach w swoim składzie, w terminie siedmiu dni od daty wyboru nowych członków. Powyższe dotyczy także zmian miejsca zamieszkania członków zarządu oraz zmian adresu siedziby Stowarzyszenia i zmian w statucie.KOMISJA REWIZYJNA§ 21
1.  Komisja Rewizyjna  jest jedną z władz stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli
      nad jego działalnością.
2.  Komisja   składa się z 3  członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
3.  Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji wybierają ze swego grona
     przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4.  Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
     głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków.§ 22
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
    1) badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu Stowarzyszenia co
        najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem wpływów ze składek
        członkowskich
    2) składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia  oraz
         stawianie  wniosku w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi
    3) zgłaszanie wniosków do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania
        Członków.
    4) prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
         w terminie lub w trybie ustalonym statutem,
    5) prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
        nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo
        żądania zwołania zebrania zarządu
§ 23
1.  Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział , z głosem doradczym w
     posiedzeniu zarządu.
2.  Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
     Stowarzyszenia.
3.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.§ 24
W przypadkach określonych w paragrafie 21 pkt.5 walne Zebranie członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.§ 25
Komisja rewizyjna jest niezależna od zarządu, a jej członkowie:
     1)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać w nim w związku
          małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
     2)  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
          oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,ROZDZIAŁ V    MAJĄTEK   I  GOSPODARKA FINANSOWA.§ 26
Majątek  Stowarzyszenia  powstaje z:
1. wpływów ze składek członkowskich,
2. dotacji,
3. darowizn, zapisów i spadków,
4.  wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
5. korzyści z ofiarności publicznej.§ 27
1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
    wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być , przy
    uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najprędzej przekazywane na konto.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku.
3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
    i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.§ 28
1.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
     obowiązującymi przepisami.
2. W zakresie gospodarowania majątkiem zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów  udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem  organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.ROZDZIAŁ VIZMIANA STATUTU  I  ROZWIĄZANIE  STOWARZYSZENIA§ 29
1.    Uchwalanie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych  do głosowania.
2.    Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4.    W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r  Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami)ROZDZIAŁ VIIPRZEPISY  KOŃCOWE§ 30
Statut oraz jego zmiany wchodzą  w życie po uprawomocnieniu się  postanowienia sądu rejestrowego.
§ 31
Uchwała o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

JSN Fidem template designed by JoomlaShine.com